logo logo

Edukacja

"Rządzący i Rządzeni" Obywatel w państwie demokratycznym

Założenia i cele projektu:

 • rzadzacy7m

   zapoznanie uczestników z wiedzą na temat podstawowych zasad, fundamentów demokracji; uzmysłowienie znaczenia wiedzy obywatelskiej: jej korzeni, ewolucji i przemian dla rozumienia i praktykowania aktywności obywatelskiej;
 • teoretyczne wprowadzenie w problematykę sprawowania władzy w społeczeństwach demokratycznych i udziału obywateli w procesach decyzyjnych;
 • wskazanie i podkreślenie głównych zasad i wartości demokratycznych ważnych z perspektywy obywatela jako „rządzącego i rządzonego”;
 • uświadomienie wagi i znaczenia partycypacji obywateli w społeczeństwie obywatelskim; oraz „praktykowania demokracji” na każdym poziomie: począwszy od najbliższego obywatelowi: lokalnego, aż po poziom centralny;
 • zapoznanie ze specyfiką, procedurami i zawiłościami inicjatywy obywatelskiej;
 • nabycie (bądź udoskonalenie) umiejętności korzystania z narzędzi demokratycznych (prawa wyborcze, inicjatywa ludowa, petycje, konsultacje społeczne itd.);
 • zachęcenie do korzystania z demokratycznych narzędzi wpływu obywatela na procesy decyzyjne

Grupa docelowa:

rzadzacy6m

 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wymagania wstępne: podstawowa wiedza na temat systemów politycznych, demokracji i praw człowieka)

Czas trwania:

 • 45 min. - wykład wprowadzający
 • 45 min. warsztaty, tematyka do wyboru:
  • Inicjatywa obywatelska (wymogi formalne + droga legislacyjna: symulacja)
  • Petycje (od pomysłu do ustawy: gra w petycje)

Metody pracy:

rzadzacy3m

 • Wykład z elementami prezentacji
 • Warsztaty (symulacja)
 • Dyskusja

Formy pracy:

 • Praca w grupach

Materiały dydaktyczne:

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Druki, formularze (do wypełnienia)
 • Inne autentyczne materiały (akty prawne, przykładowe projekty ustaw, sprawozdania itd.)

rzadzacy2m

 

Zainteresowanych udziałem w programie prosimy o kontakt:

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Centrum Informacyjne Senatu
Zespół Edukacji Obywatelskiej
Tel. 22 694 92 84