logo logo

Historia

Posiedzenia plenarne

Senat zbiera się zwykle co dwa tygodnie.
Przed rozpoczęciem obrad senatorowie przyjmują porządek posiedzenia,  który powstaje w wyniku wcześniejszych prac prezydium senatu. Na jednym  posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm.
Senatorowie wysłuchują sprawozdań z prac komisji senackich. Po  wystąpieniach senatorów sprawozdawców Senat przystępuje do dyskusji.  Prawo czynnego uczestniczenia w obradach mają senatorowie, prezydent  oraz przedstawiciele rządu.
W dyskusji uczestniczą senatorowie zapisani do głosu na liście mówców  prowadzonej przez sekretarza. Poza kolejnością marszałek może udzielić  głosu sprawozdawcy i przewodniczącemu komisji, która przygotowała  sprawozdanie. Prezydentowi, prezesowi Rady Ministrów i członkom rządu  udziela głosu w każdym momencie.
Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji marszałek ogłasza głosowania.
Wyniki głosowań odczytywane są przez marszałka. Wyświetlane są również  na tablicach elektronicznych znajdujących się w sali posiedzeń. Po  ogłoszeniu, wyniki nie podlegają dyskusji.
Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy, która rozpatrywana