logo logo

Senat

Marszałkowie Senatu

Marszałek jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Senatu. Na tym samym posiedzeniu, również w głosowaniu tajnym, senatorowie wybierają wicemarszałków.

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP IX kadencji

karczewski200

Urodzony w 1955 r. w Warszawie. Absolwent warszawskiego XLI Liceum Kształcącego im. Joachima Lelewela. W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, w 1993 uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1981 r. zatrudniony w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), kolejno jako stażysta, młodszy asystent, kierownik Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektor szpitala i ordynator Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. - jeden z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą; przez wiele lat przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w tamtejszym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.W latach 1998-2002 - Radny Powiatu Grójeckiego, a od 2002 do 2005 r. - Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych i Towarzystwa Wideochirurgów. 

Szef sztabu wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

Senator od 2005 r.; w Senacie VI i VII kadencji - zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, w VI kadencji - członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII - Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W VIII kadencji - wicemarszałek Senatu, członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Zdrowia. Od 2010 r. był przewodniczącym części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 

Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP VI (2005-2007), VII (2007-2011), VIII (2011-2015)

borusewicz200

Urodzony w 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim. W 1975 r. ukończył historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od lat siedemdziesiątych działacz opozycji demokratycznej, członek Komitetu Obrony Robotników, współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktor pism opozycyjnych "Robotnik" i "Robotnik Wybrzeża". Jeden ze współorganizatorów strajku sierpniowego 1980 r. w Stoczni Gdańskiej; współtwórca postulatów strajkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach "Solidarności". W latach 1984-1986 był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, następnie - Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność". Aresztowany i więziony. Brał udział w strajkach w maju i sierpniu 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. Od 1989 r. był członkiem prezydium, a w latach 1990-1991 - wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W latach 1997-200 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, m.in. nadzorował policję. W okresie 2001-2005 był wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego.

Poseł na Sejm w latach 1991-2001; w Sejmie I kadencji - przewodniczący Klubu Parlamentarnego NSZZ "Solidarność"; w II kadencji - zastępca przewodniczącego, a następnie przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych. W czasie 3 kadencji Sejmu był członkiem: Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W Senacie VI, VII i VIII kadencji przewodniczący Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Longin Pastusiak, marszałek Senatu RP V kadencji (2001-2005)

pastusiak200

Urodzony w 1935 r. w Łodzi. W 1959 r. ukończył studia w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs, University of Virginia w  Charlottesville, a w 1960 r. - na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego; profesor zwyczajny od 1986 r. W latach 1963-1994 pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W okresie 1967-1998 - członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1985-1988 - prezes); w latach 1988-1994 - członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (1991-1994 - wiceprezydent.) Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Wiceprezydent rady międzynarodowej organizacji Parliamentarians for Global Action (1998-2005); wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (2002-2004); wiceprzewodniczący frakcji socjaldemokratycznej w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO (2001-2005).

Poseł na Sejm RP od 1992 r. do 2001 r.; w I i II kadencji - wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych; w II kadencji - zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członek Komisji Łączności  z Polakami za Granicą i Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; w III kadencji - zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczący Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, członek Komisji Obrony Narodowej.

Alicja Grześkowiak, marszałek Senatu RP IV kadencji (1997-2001)

grzeskowiak200

Urodzona w 1941 r. w Świrzu koło Lwowa. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; profesor prawa od 1990 r., od 1988 r. adwokat. Od 1966 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od 1991 r., współtwórczyni Komitetu Helsińskiego w Polsce. Wiceprezes Grupy Chrześcijańskich Demokratów (1992-1997). Dama Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie, autorka praz z zakresu prawa karnego, praw człowieka i rodziny.

Senator od 1989 r. do 2001 r.; w I kadencji - przewodnicząca Komisji Konstytucyjnej, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Praworządności; w II kadencji - wicemarszałek Senatu; w I i II kadencji - członkini delegacji Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W czasie 4 kadencji była członkinią komisji: Konstytucyjnej, Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Praw Człowieka i Praworządności, Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Adam Struzik, marszałek Senatu RP III kadencji (1993-1997)

struzik200

Urodzony w 1957 r. w Kutnie. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. W 1990-1997 - dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Radny miasta i gminy Gąbin w okresie 1990-1998; w latach 1994-1998 - przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego; w 1998, 2002, 2006 i 2010 r. uzyskiwał mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Działacz ruchu ludowego i samorządowego.

Senator od 1991 r. do 2001r.; w II kadencji - przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia; w III kadencji - członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, w IV kadencji - zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

 

August Chełkowski, marszałek Senatu RP II kadencji (1991-1993)

chelkowski200

Urodzony w 1927 r. w Telkwicach koło Malborka, zmarł w 1999 r. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; profesor zwyczajny fizyki od 1990 r. Specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego. W latach 1952-1967 - pracownik naukowy UAM w Poznaniu, a od 1968 r. - Uniwersytetu Śląskiego (1981-1982 - rektor; jedyny rektor internowany w czasie stanu wojennego). W latach 1969-1976 i 1984-1987 - dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Działacz polityczny.

Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność". Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1982-1985 i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Senator od 1989 r. do 199 r.; w I kadencji - przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Spraw Zagranicznych; w III kadencji - członek Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych; w IV kadencji - członek Komisji Nauki i Edukacje Narodowej, Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Andrzej Stelmachowski, marszałek Senatu RP I kadencji (1989-1991)

stelmachowski200

Urodzony w 1925 r. w Poznaniu, zmarł w 2009 r. Działacz polityczny, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i rolnego. W latach 1962-1963 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a w okresie 1963-1993 - Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas II wojny walczył w AK. W 1980 r. był członkiem zespołu doradców w Stoczni Gdańskiej. Od 1980 r. - członek NSZZ "Solidarność", główny negocjator z ramienia "Solidarności" w poufnych rozmowach z władzami komunistycznymi (1988 r.), uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Prezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1987-1990, a w okresie 1990-2008 - Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".