logo logo

Senat

Obrady Senatu

Pierwsze posiedzenie Senatu RP

pierwsze posiedzeniePierwsze posiedzenie Senatu RP nowej kadencji zwołuje Prezydent RP w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Zwykle dniem pierwszego posiedzenia senatu jest termin pierwszego posiedzenia Sejmu RP. Od tego momentu rozpoczyna się czteroletnia kadencja obu izb parlamentu. Prezydent RP w krótkim przemówieniu otwiera posiedzenie Senatu powołując na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora. Marszałek Senior składa ślubowanie senatorskie następującej treści:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie Marszałek Senior powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Po tej uroczystości przeprowadzany jest wybór marszałka Senatu. Kandydatem na marszałka może być senator zgłoszony przez co najmniej 10 senatorów. Przebieg tajnego głosowania na marszałka (i wicemarszałków) określa art. 6 ust.2 Regulaminu Senatu RP. Po wyborze marszałka senatu wybierani są również wiecemarszałkowie (nie więcej niż czterech) oraz sekretarze Senatu.

Posiedzenia plenarne

posiadzenie plenarneSenat zbiera się zwykle co dwa tygodnie. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie przyjmują porządek posiedzenia,  który powstaje w wyniku wcześniejszych prac prezydium senatu. Na jednym  posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm. 

Senatorowie wysłuchują sprawozdań z prac komisji senackich. Po  wystąpieniach senatorów sprawozdawców Senat przystępuje do dyskusji. Prawo czynnego uczestniczenia w obradach mają senatorowie, prezydent  oraz przedstawiciele rządu. W dyskusji uczestniczą senatorowie zapisani do głosu na liście mówców  prowadzonej przez sekretarza. Poza kolejnością marszałek może udzielić  głosu sprawozdawcy i przewodniczącemu komisji, która przygotowała  sprawozdanie. Prezydentowi, prezesowi Rady Ministrów i członkom rządu  udziela głosu w każdym momencie. Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji marszałek ogłasza głosowania. 

Wyniki głosowań odczytywane są przez marszałka. Wyświetlane są również  na tablicach elektronicznych znajdujących się w sali posiedzeń. Po  ogłoszeniu, wyniki nie podlegają dyskusji. 
Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy, która rozpatrywana

Głosowanie

Każdy senator otrzymuje na czas trwania kadencji elektroniczną kartę do głosowania. Jest ona niezbędna do udziału w głosowaniach. Wszystkie miejsca senatorskie w sali posiedzeń wyposażone są w pulpity z elektroniczną aparaturą. Zajmując swoje miejsce w sali posiedzeń, senator wsuwa kartę do czytnika i tym samym może wziąć udział w głosowaniach. W odpowiednich momentach korzysta w przycisków: obecny, za, przeciw, wstrzymał się od głosu. Zliczone głosy wyświetlane są na tablicach elektronicznych i marszałek prowadzący posiedzenie ogłasza wynik głosowania. Jednocześnie tworzony jest wydruk, zawierający listę nazwisk obecnych na posiedzeniu senatorów z informacją jak głosowali. Tym sposobem podejmowana jest większość decyzji przez senatorów.
Natomiast w sprawach personalnych większość głosowań jest tajna i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania, które następnie wrzuca się do urny.

głosowanie karty do głosowania

Obsługa posiedzeń

OBSŁUGA PRAWNA 
obrady1Przed posiedzeniem Senatu prawnicy-legislatorzy sporządzają opinie prawne do ustaw, którymi zajmować się będą senatorowie. W czasie posiedzenia prawnicy służą senatorom pomocą, gdy w toku obrad wyłonią się problemy prawne. Do zadań legislatorów należy również sporządzanie zestawień poprawek zgłaszanych do ustaw przez senatorów w trakcie posiedzenia. Czuwają również nad poprawnym, pod względem legislacyjnym, zapisem podejmowanych przez Senat uchwał. 

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA 
obrady2Organizacją i bieżącą obsługą posiedzenia zajmują się pracownicy Kancelarii Senatu. 
Dział Posiedzeń Senatu przygotowuje projekty kalendarza posiedzeń i porządków obrad, przygotowuje druki senackie oraz inne dokumenty związane z posiedzeniami, sporządza scenariusze i protokoły z przebiegu obrad, gromadzi i opracowuje dokumentację posiedzeń Senatu. 
Informatycy odpowiadają za sprawną obsługę systemu do głosowania, sporządzają wydruki z głosowań przeprowadzanych podczas obrad. 
Dział Stenogramów opracowuje Sprawozdanie Stenograficzne, które jest zapisem przebiegu obrad.

Dokumentowanie

obrady3Informacje dotyczące porządku dziennego posiedzenia oraz podejmowanych przez senatorów uchwał dostępne są na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Przebieg posiedzenia zapisywany jest stenograficznie, nagrywany i transmitowany przez internet. Po pięciu minutach od rozpoczęcia obrad następuje spisywanie przebiegu obrad przez maszynistki, a następnie ‒ redagowanie przez redaktorów. Prace nad stworzeniem pełnego zapisu obrad trwają zazwyczaj kilka godzin po zakończeniu posiedzenia, ale zredagowane fragmenty roboczej wersji stenogramu są na bieżąco udostępniane już w trakcie posiedzenia na senackiej stronie internetowej. Po ostatecznym zredagowaniu wydawane jest Sprawozdanie Stenograficzne, tłoczone z polecenia Marszałka Senatu.

Obecnie Sejm i Senat mają oddzielne działy przygotowujące sprawozdania z obrad Izb. W Senacie Dział Stenogramów stanowi część Biura Prac Senackich, w Sejmie Wydział Sprawozdań Stenograficznych należy do Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.

Obrady Senatu są nagrywane w formie cyfrowych plików audio i wideo. Plik audio na bieżąco dzieli się na 5-minutowe fragmenty, z których jest spisywany tekst stenogramu. Wątpliwości co do fragmentów nagrania wyjaśnia stenograf. Nad spisanymi tekstami wypowiedzi równolegle pracują redaktorzy, przekształcając żywe słowo z sali obrad w język pisany, m.in. poprzez wprowadzanie znaków przestankowych, usuwanie powtórzeń czy błędów językowych. Opracowane redakcyjnie fragmenty stenogramu na bieżąco (do 4 godzin po wypowiedzi) są łączone i umieszczane na senackiej stronie internetowej jako wersja robocza „Sprawozdania Stenograficznego”. W trakcie posiedzenia i bezpośrednio po jego zakończeniu senatorowie mają możliwość zgłaszania swoich uwag. Wszelkie zmiany mogą jednak zostać wniesione tylko wtedy, kiedy uściślają zapis, nie wolno wprowadzić np. nowych sformułowań, propozycji czy uzasadnień.

Po upływie 30 dni od posiedzenia zostaje wydane „Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiące jego urzędowy, oficjalny zapis.