logo logo

Senat

Ustrój

Konstytucja określa, że Rzeczpospolita Polska jest  demokratycznym państwem prawnym, w którym władza należy do narodu. Oznacza to, że wszystkie organy państwa powinny działać zgodnie z wolą i w interesie całego narodu.
Podstawy prawne ustroju Rzeczpospolitej Polskiej zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Konstytucja wyróżnia trzy rodzaje władzy: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania państwa są przepisy dotyczące niełączenia urzędów czyli zakaz pełnienia niektórych funkcji w tych trzech urzędach władzy

WŁADZA USTAWODAWCZA

6343411Konstytucja powierza sprawowanie władzy ustawodawczej Sejmowi i Senatowi. Zarówno Sejm , jak i Senat w całości pochodzą z wyborów. Naród przyznaje posłom i senatorom prawo podejmowania decyzji w jego imieniu na określony czas, zwany kadencja.

WŁADZA WYKONAWCZA

Jak sama nazwa wskazuje jest to władza wykonująca prawo, czyli prezydent i rada ministrów.

Pałac Prezydencki w WarszawiePrezydent RP wybierany jest na pięcioletnia kadencję.  Stoi on na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania umów międzynarodowych. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

Rada Ministrów, czyli rząd jest organem prowadzącym politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej oraz kieruje całością administracji rządowej. Jednym z podstawowych zadań rządu jest wprowadzanie w życie ustaw uchwalonych przez Sejm i Senat.

WŁADZA SĄDOWNICZA

Do rozstrzygania sporów i wymiaru sprawiedliwości została powołana władza sądownicza, krtóra sprawują niezależne sądy. Sędziowie sa niezawiśli i podlegają jedynie ustawom. Niezawisłość polega na niezależności zarówno sądów, jak i poszczególnych sędziów od organów władzy ustwodawczej i wykonawczej. Naczelnym organem sądowym jest Sąd Najwyższy.