Edukacja

Powrót

I posiedzenie Senatu XI kadencji

Dla kogo: Kategoria:
2023-11-13

Rozpoczęła się XI kadencja Senatu RP. Podczas pierwszego posiedzenia Senator Małgorzata Kidawa-Błońska została wybrana Marszałkiem Senatu. Senatorowie wybrali czworo Wicemarszałków: Magdalenę Biejat, Rafała Grupińskiego, Michała Kamińskiego i Macieja Żywnę. Sekretarzami Izby zostali senatorowie : Rafał Ambrozik, Wiktor Durlak, Ewa Kaliszuk, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Piotr Masłowski, Ewa Matecka, Joanna Sekuła i Aleksander Szwed. Posiedzenie otworzył Prezydent  RP Andrzej Duda.

Przed rozpoczęciem obrad Prezydent wraz z Marszałkiem Seniorem Michałem Seweryńskim oraz byłymi Marszałkami Senatu RP Tomaszem Grodzkim, Stanisławem Karczewskim i Bogdanem Borusewiczem złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą senatorów II RP pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Zgodnie z Konstytucją pierwsze posiedzenie Senatu RP otworzył Prezydent RP Andrzej Duda. Zwracając się do senatorów podkreślił, że ich wybór do Izby Wyższej to bez wątpienia osobisty znaczący sukces i zaszczyt. „Liczę, że od tej chwili wszystkie państwa, umiejętności, talenty, wiedza i doświadczenie będą służyły realizacji misji, jaką nasi rodacy powierzyli panom i paniom senatorom. Istotę tego posłannictwa wyraża rota senatorskiego ślubowania, zobowiązując się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerennością ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” – powiedział.

Prezydent dodał, że senatorowie biorą na swoje barki współodpowiedzialność za stan państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą. „Życzę, aby świadomość wagi tego zadania motywowała państwa do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach oraz okręgach wyborczych, także w bezpośrednich kontaktach z wyborcami. Życzę, by wykonywali ją państwo w sposób, który przysporzy Senatowi należnego prestiżu, autorytetu budowanego dotąd przez państwa poprzedników, wśród których znalazło się wiele z najwybitniejszych osobistości polskiego życia publicznego ostatnich dekad” – mówił Andrzej Duda. Zwrócił także uwagę, że Senat jest jednym z filarów polskiego ustroju państwowego, jednak jego dotychczasowe zasługi nie wykluczają namysłu nad zwiększeniem jego pozytywnego wpływu na funkcjonowanie naszego państwa. „Dyskusja nad nadaniem tej izbie nowej formuły toczy się od lat w środowiskach eksperckich. Być może nadeszła pora, aby w tę debatę włączyły się też inne podmioty, nie tylko partie polityczne, ale także samorządowcy, organizacje społeczne czy wreszcie media” – zaznaczył Prezydent RP. Przytoczył pojawiające się opinie o dublowaniu ról obu izb parlamentu oraz koncepcje przekształcenia Senatu w izbę samorządową, czy izbę, w której zasiadać będą osoby, pełniące poprzednio najwyższe stanowiska państwowe czy tez reprezentanci Polonii. „Przedstawiając te propozycje, nie opowiadam się w tej chwili absolutnie za żadną z nich, pragnę jedynie zachęcić panie i panów senatorów oraz szerokie kręgi naszych współobywateli do pochylenia się nad zagadnieniem potencjalnych korzyści, jakie mogą wiązać się także i z odmiennym ukształtowaniem Senatu w systemie konstytucyjnym organów władzy w Polsce” – zaznaczył Prezydent Duda. Podkreślił, że darzy Senat ogromnym szacunkiem i przywiązuje wielkie znaczenie do jego pracy.

„Minione kadencje Senatu wolnej Rzeczypospolitej Polskiej przeszły już do historii. Dzisiaj rozpoczynają państwo nowy rozdział dziejów Wyższej Izby parlamentu, to od państwa będzie zależeć, jak zostanie zapamiętana i oceniona jej XI kadencja. Ufam, że będą to oceny pozytywne, utwierdzające szacunek, należne Rzeczypospolitej jako demokratycznemu państwu prawnemu” – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda i przekazał prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi Michałowi Seweryńskiemu.

Po wygłoszeniu wystąpienia Prezydent RP przekazał prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi, na którego powołał najstarszego wiekiem senatora Michała Seweryńskiego.

„Mino dzielących nas różnic od naszej postawy, od naszej odpowiedzialności w stanowieniu prawa i wykonywaniu wszystkich kompetencji, jakie wyznacza Konstytucja RP i ustawy zwykłe, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli”  – podkreślił w swoim wystąpieniu Marszałek Senior. Jak wskazał, wybrany z woli narodu Senat RP rozpoczyna właśnie swoją XI kadencję, kolejną w długiej i żmudnej tradycji polskiego parlamentaryzmu. Przypominając najważniejsze kompetencje konstytucyjne Izby wyższej, podkreślił m.in., że obok Sejmu jest ona drugą izbą polskiego parlamentu, powołaną do współstanowienia prawa, kształtowania ustroju państwa, czuwania nad stanem praworządności, udziału w powoływaniu i odwoływaniu innych organów państwa. Jak zaznaczył prof. Michał Seweryński, Senat sprawuje też pieczę nad naszymi rodakami za granicą. W jego ocenie przyznane Senatowi kompetencje świadczą więc o jego wysokiej pozycji ustrojowej i czynią z niego ważny organ państwa stojący na straży demokracji. Jak wskazał, Senat nie jest jednak  tylko izbą refleksji, ale przede wszystkim jedną z dwóch izb polskiego parlamentu sprawujących władzę ustawodawczą i inne funkcje ustrojowe w naszym państwie. Zaznaczył też, że „doświadczenie zebrane w odrodzonym Senacie skłaniają do rozważań nad optymalizacją jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa”. „Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy się zmierzyć”  – wskazał Marszałek Senior prof. Michał Seweryński.

„Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił. Niezmiennie jednak Polacy w kraju i na obczyźnie oczekują od nas wszystkich polityki odpowiadającej interesom państwa i naszym ambicjom wyrastającym z chlubnego dziedzictwa narodowego” – podkreślił prof. Michał Seweryński. „Tych nadziei nie może zawieść wybrany demokratycznie parlament, a więc także jego izba senacka” – dodał.

Marszałek Senior prof. Michał Seweryński podkreślił również, że nowym senatorom przyjdzie się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Jak mówił, nie można tracić z pola widzenia sytuacji międzynarodowej, w jakiej Polska znalazła się w wyniku długotrwałej wojny na Ukrainie i konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Kolejne wyzwanie to prace toczące się w Parlamencie Europejskim nad ważnymi inicjatywami traktatowymi, zmierzającymi do zmiany ustroju politycznego Unii Europejskiej, które mogą w konsekwencji poważnie ograniczyć suwerenność państw członkowskich, w tym także suwerenność Polski. Jak zaznaczył, wszystkie te wydarzenia niosą poważne wyzwania i realne zagrożenia dla naszego kraju. „Wymagają od nas – senatorów Rzeczypospolitej Polskiej – poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa i wykonywaniu innych kompetencji wyznaczanych przez konstytucję i ustawy” – zaznaczył. Jak podkreślił Marszałek Senior, „od naszej postawy, mimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli”.

„Wyrażam nadzieję, że świadomość służebnej roli Senatu wobec naszego państwa i jego obywateli będzie nam towarzyszyć jako najważniejsza dyrektywa naszej parlamentarnej działalności zgodnie ze starożytną maksymą Salus populi suprema lex” – zakończył swe wystąpienie Marszałek Senior prof. Michał Seweryński.

Marszałek Senior złożył ślubowanie oraz powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy Marszałek Senior odebrał ślubowanie senatorskie oraz przeprowadzi wybór Marszałka Senatu.

Senatorowie złożyli ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" (art. 104. Konstytucji), wywołani przez sekretarza pierwszego posiedzenia, powstawszy wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Kandydatką klubu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy  oraz senatorów z Koła Senatorów Samorządni i Niezależni została senator Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydaturę Marka Pęka na Marszałka Senatu zgłosił klub PiS.

Wszechstronne przygotowanie kandydatki Małgorzaty Kidawy Błońskiej do pełnienia stanowiska Marszałka Senatu nie budzi wątpliwości - mówił senator Sławomir Rybicki prezentując sylwetkę kandydatki.„Dotychczasowe bogate doświadczenie zawodowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z zakresu polityki pełnionej na różnych szczeblach - samorządowym i parlamentarnym,  działalność na rzecz kultury dają gwarancję, że powierzone stanowisko marszałka Senatu pani Małgorzata Kidawa-Błońska będzie pełnić godnie z poczuciem obowiązku i poszanowaniem konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  i Regulaminu Senatu przyczyniając się do sprawnego działania Izby Wyższej" - powiedział.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości kandydaturę Marka Pęka na marszałka Senatu zaprezentował przewodniczący klubu PiS Stanisław Karczewski. Powiedział on, że do pełnienia tej funkcji predestynuje senatora Pęka bogate doświadczenie prawnicze i parlamentarne. Dodał, że jest on politykiem wyrazistym i pochodzi z wyrazistej politycznie rodziny, a mianowicie jego ojcem jest znany polityk Bogdan Pęk. Określił senatora jako naturalnego lidera i jako elastycznego polityka dialogu, zmierzającego do uzyskania consensusu.  

W głosowaniu Małgorzatę Kidawę-Błońską poparło 66 senatorów, a Marka Pęka - 33.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem Izby Senat wybierze także wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Zgłoszono kandydatury senatorów Magdaleny Biejat, Rafała Grupińskiego, Michała Kamińskiego i Marka Pęka. W głosowaniu Senat wybrał na Wicemarszałków Magdalenę Biejat, Rafała Grupińskiego i Michała Kamińskiego. Senator Marek Pęk nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Rekomendując kandydaturę senator Magdaleny Biejat, senator Anna Górska z Nowej Lewicy podkreśliła m.in., że powierzenie jej tej funkcji będzie oddaniem sprawiedliwości kobietom, które zdecydowały, że można będzie zmienić nasz kraj na lepsze”.

Senator Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej, mówiąc o senatorze Rafale Grupińskim, przedstawił go jako parlamentarzystę z długim stażem i człowieka o wyjątkowej osobowości.

„Senator Michał Kamiński to także kandydat o dużych kompetencjach i kierujący się troską o dobro Rzeczpospolitej” – mówił o kandydacie Trzeciej Drogi senator Waldemar Pawlak.

Po dokonaniu przez Senat zmiany w regulaminie Senatu, zwiększającej liczbę wicemarszałków maksymalnie do pięciu, Izbie została przedstawiona kandydatura senatora Macieja Żywny. Prezentujący ją senator Jacek Trela podkreślił, że Maciej Żywno jest człowiekiem koncyliacyjnym i człowiekiem dialogu.

Wicemarszałek Senatu RP Magdalena Biejat urodziła się 11 stycznia 1982 r. w Warszawie. Ukończyła XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. W 2006 r. uzyskała magisterium z socjologii na Uniwersytecie w Grenadzie. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN. Kształciła się także na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Zawodowo zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Była także związana z organizacjami pozarządowymi, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Jako wolontariuszka pracowała z osobami w kryzysie bezdomności. W 2015 r. wstąpiła do Partii Razem (od 2019 r. Lewica Razem). W wyborach w 2019 r. uzyskała mandat poselski, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu warszawskim i otrzymując 19 501 głosów. Pracowała w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, była wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego Lewicy. W listopadzie 2022 r. została współprzewodniczącą Lewicy Razem. W wyborach w 2023 r. kandydowała do Senatu w okręgu nr 45 z ramienia Nowej Lewicy z poparciem innych ugrupowań w ramach Paktu Senackiego. Uzyskała mandat senatora XI kadencji, otrzymując 204 934 głosy.

Wicemarszałek Senatu RP Rafał Grupiński urodził się 26 września 1952 r. we Wronkach. W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Polonistyki i Historii Literatury ma Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977–81 pracował jako nauczyciel i bibliotekarz szkolny, a od 1981 r. wykładał historię kultury i estetykę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych) w Poznaniu. Był uczestnikiem demokratycznej opozycji w latach 70. XX w. Na początku lat 80. współtworzył pierwsze w Wielkopolsce szkolne koło NSZZ „Solidarność” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a następnie Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wielkopolsce. Był współautorem tworzonych w 1981 r. programów szkolnych, pomysłodawcą wprowadzenia do programu szkół średnich elementów filozofii. W okresie stanu wojennego i latach następnych był założycielem i redaktorem czasopism drugiego obiegu, w tym ukazującego się od 1985 r. niezależnego miesięcznika literackiego „Czas Kultury”, którego redaktorem naczelnym pozostawał do 1999 r. W latach 80. współpracował z paryską „Kulturą” i londyńskim „Pulsem”. Zajmował stanowisko redaktora „Tygodnika Literackiego” (1991–92). W kolejnych latach był związany z TVP, początkowo jako redaktor naczelny tygodnika kulturalnego „Pegaz” (1994–95), a następnie dyrektor Telewizji Edukacyjnej Programu 1 TVP (1995–96). Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu m.in.: historii kultury i literatury polskiej, programów telewizyjnych; kilku książek, w tym zbioru krytycznych esejów o polskim życiu politycznym i intelektualnym „Dziedziniec strusich samic”, opowieści o młodej literaturze lat 90. „Niebawem spadnie błoto” (współautor Izolda Kiec) i czterech tomów wierszy. Zasiadał w radach Fundacji „Pogranicze" i „750-lecia Lokacji Miasta Poznania” oraz Radzie Programowej Radia Merkury Poznań. Jest członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich. Przez lata był zaangażowany w działalność polityczną. Początkowo należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1991–94), a następnie do Unii Wolności (1994–97). Od 2004 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, a w 2005 r. po raz pierwszy został wybrany na posła V kadencji w okręgu kalisko-leszczyńskim z listy PO RP, którym pozostawał do zakończenia IX kadencji Sejmu. Od 16 listopada 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński urodził się 28 marca 1972 r. w Warszawie. Jest absolwentem XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Johanna Wolfganga Goethego, studiów licencjackich na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magisterskich w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Publiczną karierę rozpoczął w latach 90. jako dziennikarz i reporter sejmowy, następnie został asystentem marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. W 1995 r., podczas wyborów prezydenckich, objął funkcję rzecznika prasowego komitetu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz, a w latach 2007–09 był rzecznikiem prasowym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 1997 r. uzyskał mandat posła na Sejm III kadencji w okręgu łomżyńskim z ramienia partii Akcja Wyborcza Solidarność. W 2001 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski z okręgu białostockiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Będąc reprezentantem Warszawy, od 1 maja 2004 r. do 6 sierpnia 2007 r., sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego, rezygnując tym samym na czas trwania kadencji z pracy na rzecz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. po raz kolejny otrzymał mandat do Parlamentu Europejskiego i został przewodniczącym frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zrzeszającej m. in. brytyjskich Torysów. W 2015 r. otrzymał nominację na szefa Centrum Informacyjnego Rządu w randze sekretarza stanu. W wyborach do Sejmu VIII kadencji, które odbyły się w tym samym roku, uzyskał po raz trzeci mandat poselski, tym razem z list Platformy Obywatelskiej. W trakcie kadencji został członkiem zarządu partii Unia Europejskich Demokratów. Jako jej przedstawiciel był jednym z założycieli federacyjnego klubu PSL – UED, gdzie zasiadał w prezydium klubu. W 2019 r. w wyborach do Senatu IX kadencji, startując z list PSL z podwarszawskiego okręgu nr 41, zdobył 176 496 głosów, co pozwoliło mu uzyskać mandat senatora. 12 listopada 2019 r. został wybrany na wicemarszałka Senatu. W 2023 r. ponownie uzyskał mandat senatora z okręgu 41 z wynikiem 198 074 głosów, startując z ramienia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest współzałożycielem Think Tanku Instytut Myśli Państwowej, współautorem książki „Koniec PiS-u” i autorem sensacyjnej powieści „15 sierpnia”. Był dyrektorem rozgłośni radiowych w Łomży i Bydgoszczy.

Wicemarszałek Senatu RP Maciej Żywno urodził się 24 stycznia 1976 r. w Białymstoku.  Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie i Podyplomowe Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy oraz trener organizacji pozarządowych. Był instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza. Strażak i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach.Pracował jako kierownik Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie. Od stycznia 2003 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2006 r. objął stanowisko sekretarza miasta.29 listopada 2007 r. został powołany na urząd wojewody podlaskiego z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Na stanowisku wojewody zakończył urzędowanie 28 listopada 2014 r., decydując się na objęcie uzyskanego w wyborach w 2014 r. mandatu radnego sejmiku podlaskiego. 8 grudnia 2014 r. został powołany na wicemarszałka województwa podlaskiego w zarządzie województwa w okresie V kadencji. W wyborach 2018 r. utrzymał mandat radnego sejmiku na okres VI kadencji.W lutym 2019 r. wystąpił z PO, a w styczniu 2021 r. przystąpił do ruchu Szymona Hołowni – Polska 2050, jako osoba odpowiedzialna za nadzór działań związanych z samorządem terytorialnym. W marcu 2022 r. został jednym z wiceprzewodniczących partii. W wyborach w 2023 r. kandydował do Senatu z ramienia koalicji Trzecia Droga w okręgu nr 60. Został wybrany do wyższej izby polskiego parlamentu, otrzymując 159 531 głosów.

Podczas pierwszego posiedzenia Izba wybrała także swoich sekretarzy. Zostali nimi senatorowie Rafał Ambrozik, Wiktor Durlak, Ewa Kaliszuk, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Piotr Masłowski, Ewa Matecka, Joanna Sekuła i Aleksander Szwed.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołał Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, której przewodnicżącym został senator Sławomir Rybicki. W skład komisji weszli senatorowie: Marek Borowski, Leszek Galemba, Tomasz Grodzki, Stanisław Karczewski, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Krzysztof Słoń, Jacek Trela, Wadim Tyszkiewicz.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Senatu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu określa regulamin Senatu uchwalony przez Senat. Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Zwiększono z czterech do pięciu możliwą liczbę Wicemarszałków Izby.

Senat uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Senat podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Senatu nie stanowi inaczej.

Senat powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.

Posiedzenia Senatu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Senat może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów uchwalić tajność obrad.

W Senacie XI kadencji zasiądzie 41 senatorów wybranych z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni,  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość reprezetować będzie 34 senatorów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe ma 11 senatorów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica - 9. W Izbie zasiądzie także 5 senatorów, kandydujących z własnych komitetów wyborczych.

Frekwencja w wyborach do Senatu była rekordowa i wyniosła 74,31%.

Powrót