Senat

Senat

Dla kogo: Dorośli

Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy ustawodawczej, którego funkcjonowanie i zadania są określone w IV rozdziale Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Szczegóły pracy, organizacja wewnętrzna, porządek prac Senatu i jego organów, a także ustawowe obowiązki organów państwowych wobec Senatu są zawarte w Regulaminie Senatu z 23 listopada 1990 r. (z późniejszymi zmianami).

Procedurę wyboru senatorów określają Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. i ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Prawa i obowiązki senatorów określa ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zawiera również m.in. szczegółowe przepisy dotyczące immunitetu parlamentarnego i warunków wykonywania mandatu.

Kadencja Senatu trwa 4 lata i jest związana z kadencją Sejmu. Kadencje obu Izb rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednocześnie skrócenie kadencji Senatu. Sejm może skrócić swoją kadencję na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. W wypadkach określonych w konstytucji skrócenie kadencji Sejmu może zarządzić prezydent.

Senatorowie i posłowie obradujący wspólnie tworzą Zgromadzenie Narodowe, którego zadania to m.in. odebranie przysięgi od nowo wybranego prezydenta RP, wysłuchanie orędzia prezydenta, postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Zgromadzeniem Narodowym nie są wspólne posiedzenia Sejmu i Senatu zwoływane np. z okazji wizyt szefów państw czy uczczenia ważnych wydarzeń.