Senat

Proces legislacyjny

Dla kogo: Dorośli

Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są:

 • prezydent,
 • rząd, 
 • Senat,
 • posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa),
 • a także grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli

 
W zależności od tego, kto wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, projekt  ustawy określamy jako projekt prezydencki, rządowy, senacki, poselski  bądź obywatelski. Projekt ustawy może zawierać zmiany w obowiązującej  ustawie - to znaczy nowelizować ją lub stanowić propozycję uchwalenia  zupełnie nowej ustawy. W Sejmie sposób postępowania z wniesionym projektem,  czyli procedurę ustawodawczą, określa Konstytucja RP i Regulamin Sejmu  RP. Projekty ustaw Sejm uchwala w trzech czytaniach. Do końca drugiego czytania wnioskodawca ma prawo wycofać projekt.

ustawa1Zasadą jest, że pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu właściwej komisji. Przedstawiciel autorów projektu (wnioskodawców) prezentuje projekt na forum komisji, która przystępuje do jego szczegółowej analizy. Ważne projekty ustaw, dotyczące między innymi zmian ustrojowych w  państwie, praw i wolności obywateli, prawa wyborczego, kodeksów oraz  podatków i finansów, muszą być zaprezentowane przez wnioskodawcę  najpierw sejmowi.  Wnioskodawca przedstawia  komisji lub izbie uzasadnienie konieczności uchwalenia ustawy oraz  oświadczenie o jej zgodności z prawem Unii Europejskiej, po czym projekt  staje się przedmiotem ogólnej debaty dotyczącej jego założeń. Jeżeli projekt był przedmiotem debaty w Sejmie, zostaje przekazany do szczegółowej analizy właściwym komisjom sejmowym.  Komisje mogą poprawiać bądź całkowicie zmieniać poszczególne artykuły  ustawy. W pracach komisji często uczestniczą eksperci, to znaczy osoby  będące specjalistami w dziedzinie, której ustawa dotyczy. Posiedzenia  komisji są otwarte dla przedstawicieli mediów. Po zakończeniu pierwszego czytania projektu ustawy  komisja wybiera sprawozdawcę, który przedstawia na posiedzeniu plenarnym  izby sprawozdanie komisji, czyli uzgodnione stanowisko w sprawie danej  inicjatywy ustawodawczej. Rozpoczyna się następnie procedura drugiego czytania,  która obejmuje możliwość zgłaszania przez posłów, Radę Ministrów lub  wnioskodawców dodatkowych poprawek do przedstawionego sprawozdania. Jeżeli w trakcie drugiego czytania zgłoszone zostaną poprawki i wnioski,  co do których wcześniej komisja nie zajęła stanowiska, projekt zostaje  ponownie przekazany do tej komisji w celu rozpatrzenia nowych  propozycji. Komisja ocenia zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu propozycje i  wnioski przy udziale ich autorów oraz opracowuje tak zwane dodatkowe  sprawozdanie. Poseł sprawozdawca referuje stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym, po czym Sejm przystępuje do głosowania. Jest to tak zwane trzecie czytanie projektu ustawy. Izba głosuje nad każdym zgłoszonym wnioskiem, odrzucając go bądź przyjmując. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów (więcej głosów jest za niż przeciw) w obecności co najmniej połowy  ustawowej liczby posłów. Kolejność głosowania jest następująca: 

 • głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości (jeżeli taki wniosek został postawiony),
 • głosowanie nad poprawkami do poszczególnych artykułów, przy czym w  pierwszej kolejności głosuje się nad poprawkami, których przyjęcie lub  odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
 • głosowanie nad projektem w całości, w brzmieniu zaproponowanym przez  komisje ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

 
ustawaUchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Senatu. Tryb postępowania z ustawą w Senacie, podobnie jak w Sejmie, określa Konstytucja RP i Regulamin Senatu RP. Ustawa przesyłana jest do właściwej komisji senackiej (jednej lub kilku), która w terminie nie dłuższym niż 18 dni opracowuje swoje stanowisko i przedstawia je na forum Senatu w formie sprawozdanie. Następnie ustawa jest przedmiotem obrad Senatu, który ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy:

 1. Senat może odrzucić ustawę w całości; wtedy  ustawa jest przekazywana sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża  zgody na daną ustawę.
 2. Senat może przyjąć ustawę bez zmian; wtedy marszałek sejmu przekazuje ustawę prezydentowi do podpisu.
 3. Senat może wnieść poprawki do ustawy; wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez senat.

sprawozdawcaJeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy  nie ustosunkuje się do niej, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu  przyjętym przez Sejm. Ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów (liczba głosów za jest większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się) odrzucić proponowane poprawki lub uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości. Jeżeli jednak Sejm nie odrzuci poprawek Senatu  do ustawy, uważa się je za przyjęte. Również sprzeciw Senatu co do całości ustawy staje się skuteczny, jeżeli Sejm nie odrzuci go bezwzględną większością głosów . W takim wypadku postępowanie nad ustawą zostaje zamknięte i prace nad  nią mogą ewentualnie toczyć się od początku. Po uchwaleniu ustawy, to  znaczy rozpatrzeniu jej przez sejm i senat, marszałek sejmu przekazuje ją do podpisu prezydentowi RP. Prezydent podpisuje ustawę  jeżeli nie budzi ona jego zastrzeżeń i zarządza  publikację w "Dzienniku Ustaw". Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania, chyba że jest określony inny termin jej wejścia w życie. Zgodnie z konstytucją prezydent może odmówić podpisania ustawy i w ciągu 21 dni przekazać ją Sejmowi z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo weta) albo zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności jej postanowień z konstytucją. W sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności ustawy z konstytucją, prezydent nie może odmówić podpisania ustawy. Jeśli jednak Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za niezgodną z konstytucją, prezydent odmawia podpisania ustawy. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z konstytucją tylko poszczególne przepisy ustawy i  nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z ustawą, wyjątkowo  prezydent podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne  albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Jeśli prezydent występuje z wetem, ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy do Sejmu, który może odrzucić stanowisko prezydenta (uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów). Nieodrzucenie przez Sejm weta prezydenta powoduje zamknięcie procesu ustawodawczego. Odrzucenie weta prezydenta oznacza, że Sejm nie  zgadza się ze zgłaszanymi zastrzeżeniami i domaga się podpisania  ustawy. W takim wypadku prezydent jest zobowiązany ustawę podpisać.

Proces powstawania ustawy jest, jak widać, bardzo skomplikowany i z  reguły długotrwały. Ponieważ w wielu sprawach decyzje trzeba podejmować  bardzo szybko, do procedury uchwalania ustaw została wprowadzona  instytucja pilnego projektu ustawy, tak zwana szybka ścieżka  legislacyjna. Jej zadaniem jest przyspieszenie i ułatwienie procesu  powstawania ustaw. Jeżeli rządowi zależy na szybkim uchwaleniu jego  projektu ustawy, może skierować go do Sejmu z zastrzeżeniem, że jest to projekt pilny. Sejm ma obowiązek rozpatrzyć projekt pilny w pierwszej kolejności, Senat musi ustosunkować się do ustawy w ciągu 14 dni, a prezydent może zgłosić zastrzeżenia do ustawy w terminie 7 dni. 

Proces powstawania ustawy został przedstawiony w postaci schematu poniżej oraz aplikacji dostępnej tutaj.

proces