logo logo

Senat

Organy Senatu RP

Organami Senatu są:

Marszałek Senatu

Marszałek jest wybierany podczas pierwszego posiedzenia Senatu spośród kandydatów zgłoszonych co najmniej przez 10 senatorów. Jego wybór przeprowadza marszałek senior, powoływany przez prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem senatorów.

Symbolem władzy i godności marszałka jest laska marszałkowska. Trzykrotnie nią uderzając, marszałek otwiera i zamyka obrady.

Marszałek reprezentuje Senat, stoi na straży jego praw i godności.Ustala plan pracy Izby i projekty porządku obrad, zasięgając opinii Konwentu Seniorów. Zwołuje posiedzenia Senatu, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem. Sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych ustaw. Zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu i Konwentu Seniorów oraz przewodniczy ich obradom. Udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu.

Po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich marszałek powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Senatu, nadaje statut kancelarii i ustala projekt jej budżetu.

Zgodnie z konstytucją marszałek Senatu przejmuje obowiązki prezydenta, jeśli marszałek Sejmu nie może ich pełnić. W zastępstwie marszałka Sejmu przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego.

Marszałka zastępują wicemarszałkowie; nie może być ich więcej niż 4.

 Marszałek Senatu X kadencji

 Marszałkowie Senatu I-IX kadencji

Prezydium Senatu

Prezydium Senatu tworzą marszałek i wicemarszałkowie. Tradycyjnie skład prezydium odzwierciedla zróżnicowanie polityczne Izby. Do kompetencji prezydium należą m.in.: dokonywanie wykładni Regulaminu Senatu, zlecanie komisjom senackim rozpatrzenia określonych spraw, opiniowanie spraw wniesionych przez marszałka, czuwanie nad wykonywaniem obowiązków przez senatorów. Prezydium ustala też zasady organizowania doradztwa naukowego dla Senatu, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz.

W posiedzeniach Prezydium Senatu mogą brać udział, z prawem głosu doradczego, szef Kancelarii Senatu i osoby zaproszone przez marszałka.

imgl0879 copy

Konwent Seniorów

W skład Konwentu Seniorów wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie i senatorowie – przedstawiciele klubów senackich. Kluby i koła senackie mogą porozumieć się między sobą i wydelegować wspólnego przedstawiciela do Konwentu Seniorów. Zasiadają w nim także przedstawiciele klubów parlamentarnych, w których jest co najmniej 7 senatorów.

Konwent Seniorów jest organem o charakterze opiniodawczym. Do jego najważniejszych zadań należy opiniowanie projektów porządku obrad Senatu, planu pracy i terminów posiedzeń Izby, wskazywanie potrzebnych inicjatyw ustawodawczych. Konwent Seniorów rozpatruje i przedstawia też wnioski dotyczące sposobu prowadzenia dyskusji i obrad Izby.

Komisje senackie

Skład osobowy komisji jest ustalany na początku kadencji Senatu. Przewodniczących i członków komisji wybiera i odwołuje Senat. Izba powołuje komisje stałe do określonego rodzaju spraw, może też powoływać komisje nadzwyczajne. Pracami każdej komisji kierują przewodniczący i ich zastępcy, wybierani przez członków komisji.

komisje m

W skład komisji wchodzi zazwyczaj od kilku do kilkunastu senatorów. Zgodnie z regulaminem senator ma obowiązek być członkiem 1 komisji stałej, nie więcej jednak niż 2. Nie dotyczy to marszałka i wicemarszałków Senatu.

Działalność komisji polega przede wszystkim na rozpatrywaniu ustaw uchwalonych przez Sejm i przygotowywaniu sprawozdań ich dotyczących. Komisja może zaproponować Izbie: przyjęcie ustawy bez poprawek, wprowadzenie do niej zmian, odrzucenie ustawy. Decyzje komisji w tej sprawie zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków. Szczególny tryb stosuje się przy uchwalaniu ustawy budżetowej. Nad poszczególnymi jej częściami pracują komisje właściwe przedmiotowo. Swoje opinie przekazują Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podstawie przygotowuje sprawozdanie wraz z projektem uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej. Komisje rozpatrują także projekty ustaw przygotowane przez nie same lub senatorów, a także projekty uchwał.

W pracach nad ustawami i inicjatywami legislacyjnymi komisje mogą korzystać z opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i ekspertów, a także środowisk i organizacji zainteresowanych daną tematyką.

komisje m

Komisje odbywają również posiedzenia tematyczne lub seminaryjne, poświęcone problematyce związanej z przedmiotem ich działalności. W sprawach, które uznają za ważne,komisje zajmują stanowiska, kierowane do odpowiednich organów czy instytucji.

Obrady komisji mają charakter jawny, w określonych wypadkach zaś − utajniony. Komisja może też odbyć posiedzenie zamknięte. W obradach komisji mają prawo uczestniczyć m.in.: posłowie, przedstawiciele Rady Ministrów i organów administracji rządowej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, a także eksperci, reprezentanci środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem prac komisji.

Z przebiegu posiedzeń komisji senackich sporządza się protokoły i zapisy stenograficzne. Stenogramy są dostępne na stronie internetowej Senatu. Bieżące i archiwalne transmisje posiedzeń komisji znajdziesz TUTAJ

W Senacie RP X kadencji powołano 16 komisji stałych: