logo logo

Edukacja

Lekcje i wykłady

Lekcja historyczna dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Lekcja ma charakter symulacji obrad Senatu staropolskiego. Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ówczesnego parlamentu, wysłuchują opowieści o życiu i pracy senatorów w XV w. Mają możliwość wcielenia się w role wojewodów, kasztelanów, biskupów. Mali „senatorowie” biorą udział w debacie i głosowaniu nad konkretną ustawą.

Wykład „Obowiązki i prawa parlamentarzystów” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Podczas wykładu na podstawie Konstytucji RP, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulaminów Senatu i Sejmu przedstawiane są prawa i obowiązki parlamentarzystów, ich działalność w parlamencie i poza nim, np. w okręgu wyborczym.

Wykład „Powstawanie ustawy – proces legislacyjny” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i maturzystów szczególnie zainteresowanych problematyką parlamentarną

Wykład w przystępnej formie przybliża proces legislacyjny, począwszy od inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi Sejmu poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji oraz obrad obu izb parlamentu aż do podpisania ustawy przez prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Wyjaśniane są też skomplikowane terminy legislacyjne.

Projekt edukacyjny „RZĄDZĄCY I RZĄDZENI”  Obywatel w państwie demokratycznym - NOWA PROPOZYCJA

Program ma na celu zapoznanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wiedzą na temat sprawowania władzy w społeczeństwach demokratycznych i udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi demokratycznych m.in.: praw wyborczych, inicjatywy ludowej, petycji, konsultacji społecznych itd. Na zajęcia w ramach programu składają się: wykład wprowadzający oraz warsztaty : Inicjatywa obywatelska (wymogi formalne + droga legislacyjna: symulacja) lub Petycje (od pomysłu do ustawy - gra w petycje) - tematyka do wyboru. Całość trwa 90 minut. Więcej o programie...

Seminarium „Dzień w parlamencie” dla zamierzających studiować historię, prawo, nauki polityczne lub dla studentów

Uczestnicy seminarium zapoznają się z bieżącą pracą Senatu i Sejmu, szczegółowo omawiany jest proces legislacyjny, m.in. z wykorzystaniem druków sejmowych i senackich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, do 10 osób, co umożliwia obserwację obrad Senatu, Sejmu, wybranej komisji senackiej, a także spotkanie i rozmowę z senatorem, który mówi o swojej pracy w Senacie i okręgu wyborczym. Seminaria odbywają się w dniach obrad parlamentu, a ich uczestnicy mają również możliwość zwiedzania jego gmachu.

„Obywatel to Ja – narzędzia do współrządzenia państwem”, przygotowujący młodych obywateli do korzystania z prawa do petycji, projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Celem projektu jest zachęcenie do korzystania z narzędzia, jakim jest petycja, pozwalającego uczestniczyć w procesie podejmowania określonych decyzji czy wpływania na proces sprawowania władzy publicznej, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego (gmina i powiat). Warsztaty stwarzają warunki maksymalnie zbliżone do rzeczywistych (autentyczny druk petycji, odwoływanie się do obowiązujących zapisów prawnych, przywoływanie argumentów z praktyki społeczno-politycznej), tak aby młodzież miała możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.

Wykłady i warsztaty zostały tak skonstruowane, aby przekazać młodzieży niezbędną wiedzę w przystępny i dostosowany do jej wieku sposób. Wykład wprowadzający w problematykę praw i obowiązków jednostki oraz utrwalające i wymagające samodzielnej pracy warsztaty pozwalają na wspólne wypracowanie propozycji zmian w prawie, które młodzież musi uzasadnić i usytuować w systemie prawa.

Proponowane zajęcia mają za zadanie zainspirować uczestników do pogłębiania wiedzy o prawach obywatelskich umożliwiających czynne uczestniczenie w życiu politycznym naszego kraju.

 

Zainteresowanych udziałem w lekcjach i warsztatach prosimy o kontakt: 

Kancelaria Senatu
Centrum Informacyjne Senatu
Zespół Edukacji Obywatelskiej
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
tel. 22 694 92 84