Edukacja

Lekcje, warsztaty i wykłady

Dla kogo: Dorośli

Lekcja historyczna dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Lekcja ma charakter symulacji obrad Senatu staropolskiego. Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ówczesnego parlamentu, wysłuchują opowieści o życiu i pracy senatorów w XV w. Mają możliwość wcielenia się w role wojewodów, kasztelanów, biskupów. Młodzi „senatorowie” biorą udział w debacie i głosowaniu nad konkretną ustawą.

Wykład „Obowiązki i prawa parlamentarzystów” dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich

Na podstawie Konstytucji RP, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulaminów Senatu i Sejmu w wykładzie przedstawiane są prawa i obowiązki parlamentarzystów, ich działalność w parlamencie i poza nim, np. w okręgu wyborczym.

Wykład „Powstawanie ustawy – proces legislacyjny” dla uczniów szkół średnich, szczególnie dla zainteresowanych problematyką parlamentarną

Wykład w przystępnej formie przybliża proces legislacyjny, począwszy od inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi Sejmu poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji oraz obrad obu Izb parlamentu aż do podpisania ustawy przez prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Wyjaśniane są też skomplikowane terminy legislacyjne.

Projekt edukacyjny „Obywatel to Ja – narzędzia do współrządzenia państwem” dla uczniów szkół średnich

Projekt ma za zadanie zainspirować uczestników do pogłębiania wiedzy o prawach obywatelskich umożliwiających czynne uczestniczenie w życiu politycznym naszego kraju. Zachęca i przygotowuje młodych obywateli do korzystania z prawa do petycji – narzędzia pozwalającego uczestniczyć w procesie podejmowania określonych decyzji czy wpływać na proces sprawowania władzy publicznej, zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego (gmina i powiat). Podczas zajęć młodzież, pracując w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (autentyczny druk petycji, odwoływanie się do obowiązujących zapisów prawnych, przywoływanie argumentów z praktyki społeczno-politycznej), ma możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.

Wykłady i warsztaty zostały tak skonstruowane, aby przekazać młodzieży niezbędną wiedzę w przystępny sposób. Wykład wprowadzający w problematykę praw i obowiązków jednostki oraz warsztaty utrwalające i wymagające samodzielnej pracy pozwalają na wspólne wypracowanie propozycji zmian w prawie, które młodzież musi uzasadnić i usytuować w systemie prawa.

Projekt edukacyjny „Rządzący i rządzeni – obywatel w państwie demokratycznym” dla uczniów szkół średnich

Projekt przybliża wiedzę na temat sprawowania władzy w społeczeństwach demokratycznych i  możliwości udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności korzystania m.in.: z praw wyborczych, prawa do inicjatywy obywatelskiej, petycji, konsultacji społecznych itd. Na zajęcia składają się wykład wprowadzający i warsztaty. Temat warsztatów wybiera nauczyciel zamawiający:

  • o inicjatywie obywatelskiej – młodzież zapoznaje się z wymogami formalnymi złożenia projektu, przeprowadza symulację drogi legislacyjnej projektu obywatelskiego
  • o petycjach – gra w petycje „Od pomysłu do ustawy”.

Całość trwa 90 minut.

Więcej o projekcie... 

Seminarium „Dzień w parlamencie” dla maturzystów zamierzających studiować historię, prawo lub nauki polityczne

Uczestnicy seminarium zapoznają się z bieżącą pracą Senatu i Sejmu, szczegółowo omawiany jest proces legislacyjny, m.in. z wykorzystaniem druków sejmowych i senackich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, do 10 osób, co umożliwia obserwację obrad Senatu, Sejmu, wybranej komisji senackiej, a także spotkanie i rozmowę z senatorem, który opowiada o swojej pracy w Senacie i okręgu wyborczym i odpowiada na pytania. Seminaria odbywają się w dniach obrad parlamentu, a ich uczestnicy mają również możliwość zwiedzania jego gmachu.

Lekcja historyczna dotycząca historii Senatu I RP

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią parlamentaryzmu i genezą powstania Izby Wyższej. Uczestnicy na podstawie barwnych biografii staropolskich senatorów, niczym w grze RPG, wypełnią karty postaci, co pozwoli im zastanowić się nad odpowiedzią na pytania o kompetencje i cechy senatorów oraz o kondycję państwa przed rozbiorami.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Lekcja historyczna dotycząca historii Senatu w XIX wieku

Warsztaty pozwolą uczniom na porównanie zasad ustrojowych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim na podstawie zestawienia tekstów źródłowych – konstytucji obu państw. Analiza zaś biografii ówczesnych senatorów będzie stanowiła ciekawą podróż w przeszłość i zapewni zrozumienie dla specyfiki polskiej myśli i działalności politycznej na początku XIX wieku.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Lekcja historyczna dotycząca pierwszych wyborów do odrodzonego Senatu w czerwcu 1989 roku

W czasie zajęć uczestnicy poznają okoliczności odrodzenia demokracji w Polsce w 1989 roku, przeanalizują ordynację wyborczą do Senatu i zapoznają się z wynikami wyborów czerwcowych. Ważnym elementem będzie również przyjrzenie się materiałom w kampanii wyborczej i zastanowienie się nad przyczynami sukcesu Solidarności. Nie zabraknie miejsca na dyskusję  i odniesienia do historii najnowszej.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Wykład o senatorach II Rzeczypospolitej 

Senatorowie i senatorki sprawujący mandat w latach 1922-1939 reprezentowali bardzo różne środowiska zawodowe i społeczne. Wywodzili się nierzadko z mniejszości narodowych lub religijnych II RP. Wykład jest uzupełniony o bogaty zestaw ilustracji przybliżających sylwetki poszczególnych senatorów.

Czas trwania wykładu: 45-60 min.

Zainteresowanych udziałem w lekcjach i warsztatach prosimy o kontakt: 

Kancelaria Senatu
Biuro Edukacji, Promocji i Wydawnictw
Dział Edukacji i Promocji
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6/8
tel.: 22 694 92 84
e-mail: bepw.dep@senat.gov.pl