logo logo

Senat

Kancelaria Senatu

Podstawą funkcjonowania parlamentów jest zasada autonomii. Pozwala ona na uchwalanie własnych regulaminów oraz decydowanie o strukturze i kompetencjach swoich organów wewnętrznych. Jedną z gwarancji niezależności Izby od pozostałych organów państwa jest posiadanie własnego aparatu urzędniczego, dysponującego osobnym budżetem.

Kancelaria Senatu została utworzona uchwałą Prezydium Senatu z 1 września 1989r. Jako urząd podlega marszałkowi. Na czele kancelarii stoi Szef Kancelarii Senatu w randze ministra, powoływany i odwoływany przez marszałka Senatu. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników kancelarii, a za jej działalność odpowiada przed marszałkiem Senatu.

Zadania kancelarii to zapewnienie sprawnego funkcjonowania Senatu i jego organów, szczególnie obsługa posiedzeń Izby, oraz pomoc senatorom w sprawowaniu mandatu. Najważniejszą rolą Kancelarii Senatu jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Senatu jako organu ustawodawczego. Zadanie to powierzone zostało Biuru Prac Senackich i Biuru Legislacyjnemu, a w zakresie spraw Unii Europejskiej - Biuru Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej.

schemat 2

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna Kancelarii Senatu

Gabinet Marszałka zajmuje się merytoryczną i organizacyjną obsługą działalności publicznej i państwowej marszałka i prezydium Izby. Koordynuje ich współpracę z partnerami zewnętrznymi, w tym z Polonią i Polakami za granicą, samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi. Zapewnia także obsługę sekretarską, m.in. uzgadnia i przygotowuje spotkania z udziałem marszałka i wicemarszałków, prowadzi sprawy patronatów. Biuro odpowiada też za obsługę posiedzeń Senatu i Konwentu Seniorów.

Dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Kancelarii Senatu, warunki jej działania, a także organizację pracy. Dokonuje również czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Kancelarii Senatu oraz realizuje politykę personalną.

Podstawowe funkcje Biura Prac Senackich to przygotowywanie, obsługa i dokumentowanie posiedzeń Senatu i komisji senackich.  Biuro prowadzi sekretariaty komisji senackich, z wyjątkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, sporządza także sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Izby i komisji senackich. Biuro zajmuje się też sprawami dotyczącymi działalności lobbingowej prowadzonej na terenie Senatu.

Biuro Legislacyjne przygotowuje od strony prawnej proces rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm, podejmowania inicjatyw ustawodawczych i uchwał Senatu, czuwa nad zgodnością przebiegu obrad z Regulaminem Senatu. Sporządza analizy prawne z zakresu tworzenia prawa i działalności legislacyjnej Izby oraz oceny dotyczące przewidywanych skutków społeczno - gospodarczych podejmowanych inicjatyw ustawodawczych i ustaw uchwalanych przez Sejm. Biuro przedstawia również uwagi i propozycje związane z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Zadania Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej to obsługa wszelkich kontaktów zagranicznych Senatu i koordynacja działań wynikających z zadań Izby związanych z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Szczególnym obowiązkiem biura jest merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie prac Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Biuro koordynuje także współpracę komisji senackich z odpowiednimi komisjami w parlamentach innych państw i Parlamencie Europejskim, organizuje współpracę Senatu z międzynarodowymi instytucjami parlamentarnymi oraz przygotowuje służbowe zagraniczne wyjazdy senatorów i pracowników kancelarii.

Biuro Polonijne wykonuje zadania wynikające z wyjątkowej funkcji, jaką Senat pełni wobec rodaków mieszkających za granicą. Kontynuując bowiem tradycje II Rzeczypospolitej, Senat RP sprawuje patronat nad Polonią. Biuro obsługuje prace organów Senatu i szefa Kancelarii Senatu w tym zakresie. Współpracuje z administracją rządową i organizacjami pozarządowymi, wspierającymi Polonię i Polaków za granicą. Gromadzi i opracowuje informację na temat polskiej diaspory, zajmuje się wnioskami o zlecanie zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i kontroluje ich realizację.

Do zakresu działania Centrum Informacyjnego Senatu należy obsługa medialna Senatu i jego organów, prowadzenie polityki informacyjnej Senatu, działalność popularyzatorska oraz obsługa poligraficzna Kancelarii Senatu. Centrum współpracuje ze środkami masowego przekazu, informuje opinię publiczną o działalności Izby, przygotowując komunikaty i organizując konferencje prasowe. Redaguje także strony internetowe Izby i Kancelarii Senatu. Pracownicy Centrum popularyzują wiedzę o Senacie m.in. poprzez publikacje, działania edukacyjne, organizację wystaw i grupowego zwiedzania siedziby Senatu. Do zadań Centrum należy również wykonywanie prac edytorskich związanych z przygotowaniem publikacji senackich i akcydensów do druku oraz utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury poligraficznej.

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji zapewnia obsługę ekspercką i informacyjną organów Senatu, senatorów i Kancelarii Senatu. Do jego zadań należą przygotowywanie i dostarczanie analiz, ekspertyz i opracowań tematycznych; udostępnianie informacji i statystyk niezbędnych w pracy Senatu, a także dokumentowanie archiwizacja pracy Izby. W Archiwum Senatu, wchodzącym w skład biura, gromadzone i opracowywane są dokumenty powstające w toku pracy Izby i jej organów, a także nagrania audiowizualne posiedzeń Senatu. Biuro współpracuje ze służbami badawczo-analitycznymi i archiwalnymi parlamentów zagranicznych. Biuro odpowiada także na nieurzędowe listy kierowane do Senatu, zajmuje się obsługą procesu rozpatrywania petycji.

Zadaniem Biura Spraw Senatorskich jest organizacyjno-prawna obsługa senatorów, m.in. pomoc w organizowaniu i prowadzeniu biur senatorskich, prowadzenie spraw osobowych senatorów, spraw związanych z zakwaterowaniem ich w Warszawie i z transportem w kraju. Biuro udziela senatorom konsultacji i udostępnia opinie prawne, gromadzi i udostępnia informacje o pełnieniu mandatu oraz o senatorach i ich biurach, zajmuje się sprawami klubów, kół i zespołów senackich. Prowadzi też rejestr korzyści i sprawy związane z senatorskimi oświadczeniami majątkowymi.

Do zakresu działań Biura Prawnego, Kadr i Organizacji należy prawno-organizacyjna obsługa Kancelarii Senatu, a przede wszystkim opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne. Biuro zajmuje się także polityką kadrową i sprawami pracowniczymi Kancelarii Senatu.

Biuro Finansowe prowadzi sprawy finansowe Kancelarii Senatu, m.in. każdorazowo opracowuje projekt jej budżetu.

Organizacyjno-techniczną obsługą Kancelarii Senatu zajmuje się Biuro Administracyjne. Administruje majątkiem Kancelarii Senatu, zaopatruje w niezbędne materiały i sprzęty oraz zapewnia obsługę gastronomiczną i środki transportu. W skład Biura Administracyjnego wchodzi również Ośrodek Informatyki, który zajmuje się bezpieczeństwem systemów i zasobów informatycznych Kancelarii Senatu oraz zapewnia wsparcie użytkownikom sprzętu komputerowego.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych dba o należyte zabezpieczenie informacji niejawnych Kancelarii Senatu, zapewnia prawidłowy obieg dokumentów i przesyłek przychodzących do kancelarii i wychodzących z niej.

Zadaniem Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego jest ocena systemów zarządzania i kontroli w Kancelarii Senatu pod względem ich adekwatności i skuteczności, a zwłaszcza zgodności z prawem prowadzonych działań, gospodarności i wiarygodności finansowej.

Profesjonalną obsługę prawną Kancelarii Senatu zapewnia Zespół Radców Prawnych.