logo logo

Edukacja

Rządzący i rządzeni – obywatel w państwie demokratycznym

Założenia i cele projektu: 

 • rzadzacy7m

  zapoznanie uczestników z wiedzą na temat fundamentów demokracji; uzmysłowienie znaczenia wiedzy obywatelskiej: jej korzeni, ewolucji i przemian dla rozumienia i praktykowania aktywności obywatelskiej;
 • teoretyczne wprowadzenie w problematykę sprawowania władzy w społeczeństwach demokratycznych i udziału obywateli w procesach decyzyjnych;
 • wskazanie i podkreślenie głównych zasad i wartości demokratycznych, ważnych z perspektywy obywatela jako „rządzącego i rządzonego”;
 • uświadomienie wagi i znaczenia partycypacji obywateli w społeczeństwie obywatelskim i praktykowania demokracji” na każdym poziomie, od lokalnego do centralnego;
 • zapoznanie ze specyfiką i procedurami inicjatywy obywatelskiej;
 • nabycie bądź udoskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi demokratycznych (prawa wyborcze, inicjatywa obywatelska, petycje, konsultacje społeczne itd.);
 • zachęcenie do korzystania z demokratycznych narzędzi wpływu obywatela na procesy decyzyjne.

Grupa docelowa:

rzadzacy6m

 • uczniowie szkół średnich

Czas trwania:

 • 45 min. - wykład wprowadzający,
 • 45 min. warsztaty, tematyka do wyboru:
  • inicjatywa obywatelska (wymogi formalne + droga legislacyjna: symulacja)
  • petycje (gra w petycje „Od pomysłu do ustawy”)

Metody pracy:

rzadzacy3m

 • wykład z elementami prezentacji
 • warsztaty (symulacja)
 • dyskusja.

Formy pracy:

 • Praca w grupach

Materiały dydaktyczne:

 • prezentacja multimedialna
 • studium przypadku
 • druki, formularze (do wypełnienia)
 • inne autentyczne materiały (akty prawne, przykładowe projekty ustaw, sprawozdania itd.)

rzadzacy2m

 

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Kancelaria Senatu
Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
Dział Edukacji Obywatelskiej
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6/8
tel. 22 694 92 84
e-mail: badk.deo@senat.gov.pl

 

Kancelaria Senatu

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

Dział Edukacji Obywatelskiej

00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6/8

tel.: 22 694 92 84

e-mail: badk.deo@senat.gov.pl