logo logo

Edukacja

Powrót

Konkurs pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

2024-02-28

Kancelaria Senatu ogłasza ogólnopolski Konkurs pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego celem jest:

  • popularyzowanie wiedzy o historii i funkcjonowaniu Senatu RP,
  • poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
  • przybliżenie młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu,
  • poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania państwa i prawa,
  • kształtowanie postaw obywatelskich i pobudzenie zainteresowania funkcjonowaniem instytucji władzy ustawodawczej.

Organizacją zajmują się przedstawiciele Kancelarii Senatu oraz koordynatorzy z biur senatorskich w okręgach wyborczych senatorów (https://www.senat.gov.pl/sklad/okregi-wyborcze/).

Zgłoszenia uczestników do Konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do dnia 10 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wypełniony formularz dyrektor szkoły drogą elektroniczną przesyła do biura senatorskiego w tym okręgu wyborczym do Senatu RP, na terenie którego znajduje się szkoła. Lista okręgów wyborczych oraz imiona i nazwiska senatorów znajdują się na stronie internetowej Senatu pod adresem:  https://www.senat.gov.pl/sklad/okregi-wyborcze/. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia uzupełnionych zgód na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6) oraz zgód na wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 7).

Etap Szkolny odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 9:00, natomiast Etap Okręgowy zaplanowany na 29 maja rozpocznie się o godzinie 10:00. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach do niego. Szczegółowych odpowiedzi na pytania udzielają pracownicy Kancelarii Senatu pod numerami telefonów: 22 694 92 83 oraz 22 694 92 32.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Powrót